Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Matričný úrad

 

Bc. Martina Goliášová
Matrikárka
Úradné hodiny Matričného úradu v Sečovskej Polianke:

   Pondelok :
7:30 - 15:30
   Streda : 7:30 - 17:30
   Piatok : 7:30 - 13:30   V zmysle zákona č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MV SR č. 302/1994, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách a ďalších súvisiacich predpisov zabezpečuje hlavne: 

 

- Vedie matriky /zák. NR SR č. 154/1994 Z.z., vyhláška MVSR č. 302/1994 Z.z./: knihu narodení, knihu manželstiev, knihu úmrtí
- vedie index zápisov matričných kníh
- vedie dodatočné záznamy do matrík a o zmene alebo dplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi
- dodatočné záznamy na základe verejných listín vydaných cudzími úradmi a zapisuje do matriky po písomnom súhlase príslušného Obvodného úradu
- vydáva potvrdenia o údajoch zapísaných v matrike
- vyhotovuje potvrdenia k uzavretiu manželstva v cudzine
- plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva na základe dokladov predložených snúbencami, pripravuje vykonanie obradu uzavretia manželstva pred orgánom štátu a zúčastňuje sa sobášneho obradu.
- pripravuje a posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
- povoľuje na žiadosť snúbencov uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade alebo na ktoromkoľvek inom mieste /delegácia sobášov/
- povoľuje na žiadosť snúbencov uzavretie manželstva pred ktorýmkoľvek obecným úradom, ak je ohrozený život toho, kto chce uzavrieť manželstvo
- posudzuje žiadosť o odpustenie predloženia ťažko zaobstarateľných dokladov potrebných na uzavretie manželstva
- prijíma oznámenie manžela po rozvode manželstva po tom, že prijíma opäť svoje predošlé priezvisko a vydáva o tom potvrdenie
- prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu a vykonáva o tom záznam do matriky
- prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k ešte nenarodenému dieťaťu, ak je už počaté
- podáva oznámenie na súd v prípade, ak nie je určené otcovstvo vyhlásením rodičov
- podáva na súd návrh na určenie mena alebo priezviska dieťaťa, ak sa rodičia nedohodli na mene a priezvisku
- vyhotovuje výpisy z matrík za účelom výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv
- pripravuje podklady na zápis matričných udalostí/narodenie, uzavretie manželstva, úmrtie, ktoré nastali v cudzine do osobitnej matriky
- plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach podľa osobitných predpisov
- pripravuje a posiela žiadosť na overenie rodných čísel
- pripravuje na odovzdanie zbierku listín o zápisoch matričných udalostí do matričných kníh za uplynulý rok
- vykonáva obnovu matričnej knihy, ak sa stratí, zničí alebo stane neupotrebiteľnou
- osvedčuje odpisy /fotokópie/ listín a podpisy na listinách podľa osobitného predpisu, vedie knihu na osvedčovanie podpisov a knihu na osvedčovanie listín
- vyberá poplatky za vyhotovenie odpisu fotokópie a podpisu na listine
- vyberá poplatky za vyhotovenie RL, ÚL, SL, za delegovaný sobáš, uzavretie manželstva medzi štátny občanom SR a cudzincom, uzavretie manželstva mimo určenej pracovnej doby, uzavretie manželstva mimo úradne určenej miestnosti, za uzavretie manželstva ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt na území SR, za nahliadnutie do matrík.


 
Obec Sečovská Polianka